Anemije su bolesti koje odlikuje smanjenje mase eritrocita, smanjenje vrednosti hemoglobina i smanjenje vrednosti hematokrita bez obzira na etiologiju. Anemije nastaju kao posledica poremećaja odnosa između sinteze i razgradnje eritrocita.

Patofiziološka podela anemija:

I Anemije nastale zbog smanjenog stvaranja eritrocita:

A) Nedostatak faktora potrebnih za eritropoezu:
1. Megaloblastne anemije: nedostatak B12, folata, pirimidina, purina
2. Hipohromne anemije: nedostatak gvožđa
3. Talasemije, Hemoglobinopatije: poremećaj sinteze globina

B) Insuficijencija koštane srži (poremećaj na nivou pluripotentnih ćelija):
1. Aplastične anemije
2. Refraktarne anemije

II Anemije nastale zbog povećane razgradnje eritrocita – hemolizne:

A) Hemolizne (nasledne) hemolitičke anemije (faktor hemolize je u eritrocitima):
1. Poremećaj opne ER:
– Sferocitoza
– Eliptocitoza
– Akantocitoza
2. Poremećaj enzima ER:
– Deficit glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze
– Deficit piruvat kinaze
3. Poremećaj sinteze globina:
– Talasemija
– Hemoglobinopatije
– Porfirije
– Paroksizmalna noćna hemoglobinurija

B) Ekstrakorpuskularne (stečene) hemolizne anemije (faktor hemolize je u plazmi):
1. Imune:
– Izoimune – posttransfuziona
*Fetalna eristoblastoza
– Autoimune – idiopatska autoimuna
*Topla at
*Hladna at
*Virusi, lekovi, hemijske supstance
*Poremećaj imunog odgovora
2. Neimune:
*Hemijske – toksične hemolizne anemije
*Fizičke – mehaničke i anemije usled opekotina
*Mikroorganizmi – hemolizna anemija u infekcijama

III Anemije nastale zbog povećanog gubitka krvi:
A) Akutna posthemoragijska anemija
– Nagli gubitak krvi
B) Hronična posthemoragijska anemija
– Postepen gubitak Fe

Morfološka podela anemija:

Zasniva se na:
*veličini Er (normo, makro i mikrocitne) i
*količini Hb (normo i hipohromne)
1) Makrocitna MCV>95fl
– Megaloblastna: perniciozna, nutritivna
– Nemegaloblastna: hemolizna, aplastiĉne, alkohol, bolesti jetre

2) Mikrocitna MCV<80fl; MCH<27pg
– Hipohromna
– Poremećaj sinteze globina -deficit Fe, talasemije…
– Poremećaj sinteze porfirina, hema

3) Normohromna, normocitna MCV je 85-95fl; MCH>26pg
– Akutno krvarenje
– Hemoliza
– Aplastična anemija
– Leukemije, plazmocitom, insuficijencija bubrega i jetre, hipopituarizam, miksedem.