Hočkinov limfom

HOČKINOV LIMFOMMaligni limfogranulom ili Morbus Hodgkin (Hočkinova bolest), najčešći među malignim limfomima, pogađa pretežno, ali ne i isključivo, osobe između 20 i 40 godina i pokazuje jasnu sklonost prema muškom polu.

Kako se prepoznaje?

Bolest može početi na više načina, tako da, ako postoji neka složena klinička slika koja se vuče već dugo vremena, i za koju se ne uspeva pronaći pravo objašnjenje, uvek treba postaviti sumnju da se možda radi o Hočkinovom limfomu.

U početku pacijent može ispoljavati malaksalost, lako povišenu temperatutu ili jasne poraste temperature. Nekad se bolest manifestuje vidljivim uvećanjem limfnih čvorova. Kasnije dominantni klinički tok čini povećanje limfnih čvorova različitih područja, sporo ali progresivno propadanje opšteg stanja, širenje bolesti u druge organe osim limfnih.

Osim površinskih limfnih čvorova, zahvaćeni su i duboki, npr. medijastinalni, koje možemo prikazati snimanjem grudnog koša, ili trbušni limfni čvorovi koji se vide na limfografiji.

Veoma je važno precizno utvrđivanje proširenosti bolesti, zbog toga što na osnovu toga varira kako prognoza, tako i terapija. U tom se pogledu klinička slika Hočkinove bolesti deli u 4 stadijuma:

Stadijum I: Zahvaćeni su limfni čvorovi samo jedne regije, ili dve regije ali koje se graniče, a smeštene su Ili iznad ili ispod dijafragme.

Primenjuje se radikalna terapija zračenjem.

Stadijum II: Zahvaćeni su limfni čvorovi u više od dve susedne regije ili u dve regije koje se ne graniče, ali su smeštene iznad ili ispod dijafragme

Primenjuje se radikalna terapija zračenjem.

Stadijum III: Zahvaćeni su limfni čvorovi smešteni iznad i ispod dijafragme, a eventualno i slezina.

Primenjuje se terapija zračenjem ili hemioterapija ili obe uporedo

Stadijum IV: Zahvaćenost osim limfnog tkiva i drugih organa (kosti, pluća, jetra,..)

Primenjuje se hemioterapija i specijalne indikacije za terapiju zračenjem (kostne lokalizacije)